Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення загальних зборів, що відбудуться 06.04.2012


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності з абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 06 квітня 2012 року об 12:00 год. за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів – 02.04.2012 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.
7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік
9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором/членами Ревізійної комісії Товариства.
12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
13 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 29052,3 21223,1
Основні засоби _________ __________
Довгострокові фінансові інвестиції 2080,0 __________
Запаси _______ ______
Сумарна дебіторська заборгованість 17783,9 21221,7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,8 1,4
Нерозподілений прибуток 1,9 0,5
Власний капітал
Статутний капітал 8400,0 8400,0
Довгострокові зобов'язання _________ _________
Поточні зобов'язання 20577,9 12780,6
Чистий прибуток (збиток) 1,4 (1,2)
Середньорічна кількість акцій (шт.) ________ _______
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ________ _______
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду _______ ________
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 4

В період до дати проведення чергових загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната № 304 у робочі дні, робочий час. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Підвалюк Ольга Вікторівна.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у №43 від 02.03.2012р. Бюлетеня "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
ProEmitent.INFO